B"H
   Home About Us Online Audio Chassidus Via Telephone


Rambam
1 Chapter Per Day

Friday, 5 Tishrei, 5779
September 14, 2018

4 Tishrei, 5779 - September 13, 20186 Tishrei, 5779 - September 15, 2018

הלכות ערכים וחרמים פרק ו

א) אחד האומר הרי זה הקדש לבדק הבית, או חרם לבדק הבית, או חרם לשמיים; וכן בכל נכסיו, אם אמר כל נכסיו הקדש, או חרם לבדק הבית, או חרם לשמיים -- הרי אלו ייפלו לבדק הבית. אבל אם אמר חרם סתם, הרי אלו לכוהנים -- שסתם חרמים לכוהנים, שנאמר "כל חרם בישראל, לך יהיה" (במדבר יח,יד).

ב) מחרים אדם מצאנו ומבקרו, ומעבדיו ומשפחותיו הכנעניים, ומשדה אחוזתו. אבל לא יחרים כל בהמתו, ולא כל עבדיו, ולא כל שדותיו, ולא כל מין שיש לו משאר המיטלטלין -- שנאמר "מכל אשר לו מאדם ובהמה" (ויקרא כז,כח); ואם החרים את הכול, אפילו החרים כל נכסיו -- הרי אלו מוחרמין: בין שהחרים לכוהנים, בין שהחרים לבדק הבית.

ג) וכל מי שהחרים או הקדיש כל נכסיו, לוקחין כל מה שיש לו: ואפילו תפילין שבראשו, ואין צריך לומר כלי אומנותו ובגדיו -- שהכול הקדש או חרם.

ד) מה בין חרמי כוהנים לחרמי שמיים: שחרמי שמיים -- הקדש, ונפדין בשווייהן, וייפלו הדמים לבדק הבית, וייצאו הנכסים לחולין. וחרמי כוהנים -- אין להן פדיון לעולם, אלא ניתנין לכוהנים כתרומה; ועל חרם כוהנים הוא אומר "לא יימכר ולא ייגאל" (ויקרא כז,כח) -- לא יימכר לאחר, ולא ייגאל לבעלים. [ה] ואחד המחרים קרקע או מיטלטלין -- הרי אלו ניתנין לכוהן שבאותו משמר, בשעה שהחרים.

ה) חרמי כוהנים -- כל זמן שהן בבית הבעלים, הרי הן הקדש לכל דבריהן, שנאמר "כל חרם, קודש קודשים הוא לה'" (ויקרא כז,כח); נתנן לכוהן -- הרי הם כחולין לכל דבריהן, שנאמר "כל חרם בישראל, לך יהיה" (במדבר יח,יד).

ו) כוהן שהייתה לו שדה חרם שזכה בה אחר היובל, והחרימה -- הרי זו מוחרמת, ויוצאה לאחיו הכוהנים: שנאמר "לכוהן, תהיה אחוזתו" (ויקרא כז,כא) -- מלמד ששדה חרמו לו, כשדה אחוזה לישראל, שאם החרימה, היא מוחרמת.

ז) מכר הכוהן שדה חרמו, והקדישה לוקח -- אפילו היה הלוקח הבעלים הראשונים שהחרימוה, הרי זה שדה מקנה וחוזרת לכוהן שמכרה ביובל.

ח) אבל קרקע או מיטלטלין של כוהנים ולויים, אינן מחרימין אותן -- שהרי הוא אומר בשדיהן "כי אחוזת עולם הוא, להם" (ויקרא כה,לד), ומיטלטלין הוקשו לקרקעות בחרמין, שנאמר "מכל אשר לו... ומשדה אחוזתו" (ויקרא כז,כח).

ט) [ח] המקדיש קודשי מזבח לבדק הבית -- הרי ההקדש חל עליהן, ותיערך הבהמה ותיפדה וייפלו דמיה לבדק הבית; והבהמה תיקרב, למה שהייתה בתחילה. אבל המקדיש קודשי בדק הבית למזבח, ואמר הרי זו עולה או שלמים, או החרימה לכוהנים -- לא עשה כלום, ואין הקדש מזבח ולא החרם חל על קודשי בדק הבית: שאין אדם מקדיש דבר שאינו שלו.

י) [ט] האומר שור זה הקדש לאחר שלושים יום, ושחטו בתוך שלושים יום -- הרי זה מותר בהנאה; הקדישו למזבח, הרי זה הקדש למזבח. אבל אם אמר הרי זה הקדש מעכשיו לאחר שלושים יום, ושחטו בתוך שלושים יום -- הרי זה אסור בהנאה; ואם הקדישו בתוך השלושים למזבח, אינו מוקדש.

יא) [י] המקדיש עולה לבדק הבית, אין בה אלא עיכוב גזברין בלבד. ומדברי סופרים שלא תישחט, עד שתיפדה; לפיכך אם עבר ושחטה, הרי זו כשרה.

יב) [יא] מחרים אדם בין קודשי קודשים בין קודשים קלים, בין חרמי כוהנים בין חרמי בדק הבית. ואם היו קודשים שהוא חייב באחריותן, נותן את דמיהן בין לכוהנים בין לבדק הבית; ויקרבו אותן הקודשים אחר שייפדו, למה שהן. [יב] היו נדבה והחרימן, כיצד פודין אותן -- אומדים כמה אדם רוצה ליתן בבהמה זו להעלותה עולה שאינו חייב בה; וכל הנותן אותו שיעור, יקריב בהמה זו נדבה כמו שהייתה.

יג) ישראל שהחרים את בכור בהמה לשמיים, בין שהיה תמים בין שהיה בעל מום -- הרי זה מוחרם; ואין צריך לומר, אם החרימו הכוהן לשמיים, אחר שבא לידו. [יד] וכיצד פודין אותן, אומדין כמה אדם רוצה ליתן בבכור זה, כדי שיהיה לו ותהיה הרשות בידו ליתנו לכל כוהן שירצה, לקרובו או לריעו. וכל הנותן אותו שיעור, ייקח הבכור וייתננו לכל כוהן שירצה; וייפלו הדמים לבדק הבית.

יד) [טו] המחרים את המעשר -- הרי זו כמחרים שלמי נדבה, לפי שאינו חייב באחריותו. [טז] המקדיש שקלו לבדק הבית, הרי זה קודש. הקדיש ביכורים לבדק הבית, אינן קודש; אבל אם הקדישן הכוהן אחר שבאו לידו, הרי אלו קודש.

טו) [יז] המחרים חצי עבדו ושפחתו, הוא והכוהנים שותפין בו; אבל אם הקדיש או החרים לשמיים חצי עבדו, כולו קודש, כמו שביארנו. וכל המקדיש עבדו ושפחתו הכנעניים, או המקדיש כל נכסיו והיו בהן עבדים -- הרי גופן קודש; לפיכך אסור ליהנות בהם, עד שייפדו. [יח] ואין הגזברין רשאין ליקח דמיהן מאחרים, ולהוציא אותן לחירות; אלא מוכרין אותן לאחרים, ואחרים מוציאין אותן לחירות, אם רצו.

טז) [יט] המקדיש ידי עבדו, כל היתר על פרנסתו קודש. וכיצד הוא מתפרנס עבד זה -- לווה ואוכל, ועושה ופורע: והוא שיעשה פחות משווה פרוטה, ויפרע -- שאם עשה בפרוטה, ראשון ראשון קנה הקדש.

יז) [כ] המקדיש את עצמו -- לא הקדיש אלא דמיו, והרי הוא חייב בדמי עצמו; ומותר לו לעשות ולאכול, שהרי לא נתקדש גופו כעבד.

יח) [כא] אין אדם מקדיש, דבר שאינו שלו. כיצד, כגון שהחרים בנו ובתו, ועבדו ושפחתו העבריים, או שדה מקנתו -- הרי אלו אינן מוחרמין, שאין אדם מקדיש דבר שאין גופו שלו.

יט) [כב] אין אדם מקדיש, דבר שאינו ברשותו. כיצד, היה לו פיקדון ביד אחר, וכפר בו זה שהוא אצלו -- אין הבעלים יכולין להקדישו; אבל אם לא כפר בו, הרי הוא ברשות בעליו בכל מקום שהוא.

כ) [כג] במה דברים אמורים, במיטלטלין; אבל קרקע שגזלה אחר, וכפר בה -- אם יכול להוציאה בדיינין -- הרי זה יכול להקדישה, ואף על פי שעדיין לא הוציאה: שהקרקע עצמה, הרי היא ברשות בעליה.

כא) [כד] הגוזל את חברו, ולא נתייאשו הבעלים -- שניהן אין יכולין להקדיש: זה לפי שאינו שלו, וזה לפי שאינו ברשותו. וכן כל כיוצא בזה.

כב) [כה] מי שהיה מוכר דילועין או ביצים וכיוצא בהן, ובא לוקח ונטל אחת והלך לו -- אם היו דמי כל אחת ואחת מהן קצובין, הרי זה כמי שפסק; ואין המוכר יכול להקדיש דלעת זו, שהרי אינה ברשותו. ואם אין הדמים קצובין, והקדישה -- הרי זו מוקדשת, שעדיין ברשותו היא: שזה שלקחה, לא לקחה דרך גזילה. וכן כל כיוצא בזה.

כג) [כו] אין אדם מקדיש, דבר שלא בא לעולם. כיצד, מה שתעלה מצודתי מן הים קודש, מה שתוציא שדה זו מן הפירות חרם -- לא אמר כלום. [כז] האומר לחברו, שדה זו שמכרתי לך לכשאקחנה ממך מוקדשת, ולקחה ממנו -- אינה מוקדשת, לפי שכשהקדישה לא באת ברשותו.

כד) [כח] וכן המקדיש מעשה ידי אשתו -- הרי זו עושה ואוכלת, והמותר חולין. אמר לה ייקדשו ידייך לעושיהן -- הואיל והן משועבדין לו, הרי כל מעשה ידיה קודש; הא למה זה דומה -- לאומר אילן זה קודש, שכל פירות שעושה להבא קודש. וכן כל כיוצא בזה.

כה) [כט] האומר לחברו שדה זו שאני מוכר לך, לכשאקחנה ממך תתקדש -- הרי זו מוקדשת כשייקחנה, שהרי עתה בידו להקדישה. שדה זו שמישכנתי לך, לכשאפדנה ממך תהי קודש -- כשיפדה אותה תיקדש, שהרי בידו לפדותה: ואפילו הייתה ממושכנת לזמן קצוב, שהרי בידו לפדותה אחר הזמן. [ל] המשכיר בית לחברו, וחזר והקדישו -- הרי זה קודש, ופקעה השכירות; ואם דר בו השוכר, מעל.

כו) [לא] ייראה לי, שאף על פי שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, אם אמר הרי עליי להקדישו -- הרי זה חייב להקדישו כשיבוא לעולם, משום נדרו; ואם לא הקדיש -- הרי זה עובר משום "לא תאחר לשלמו" (דברים כג,כב), ו"לא יחל דברו" (במדבר ל,ג), ומשום "ככל היוצא מפיו, יעשה" (שם), כשאר הנדרים.

כז) [לב] כיצד, האומר הרי עליי להקדיש כל שתעלה מצודתי מן הים, הרי עליי ליתן לעניים פירות שתוציא שדה זו, הרי עליי להחרים או ליתן לשבויים כל שאשתכר בשנה זו, וכל כיוצא במאמרים אלו -- הרי זה חייב לעשות בהן מה שאמר, כשיבואו לידו. וזה וכיוצא בו -- בכלל נדרים הוא, לא בכלל הקדשות.

כח) [לג] ראיה לדבר זה, מה שאמר יעקוב אבינו "וכול אשר תיתן לי, עשר אעשרנו לך" (בראשית כח,כב), ונאמר "אשר נדרת לי שם נדר" (בראשית לא,יג). והרי האומר לא איפטר מן העולם עד שאהיה נזיר, חייב לנהוג בנזירות, ואף על פי שעדיין לא נדר בנזיר -- הואיל ואמר שיידור בנזיר, חייב להינזר. וזה כיוצא בו, וכזה ראוי לדון.

כט) [לד] הקדש טעות, אינו הקדש. כיצד, האומר שור שחור שייצא מביתי ראשון הרי הוא הקדש, ויצא לבן -- אינו הקדש; דינר זהב שיעלה בידי ראשון, הרי הוא הקדש, ועלה של כסף -- אינו הקדש; חבית של יין שתעלה בידי ראשונה הקדש, ועלת של שמן -- בין שהיין יקר מן השמן באותו מקום, בין שהשמן יקר מן היין -- אינו הקדש. התפיס בה אחרת, ואמר זו כזו -- הרי השנייה הקדש. וכן כל כיוצא בזה.


  Holidays   Shabbat   Chabad-houses   Chassidism   Subscribe   Calendar   Links

Current
 • Daily Lessons
 • Weekly Texts & Audio
 • Candle-Lighting times

  Moshiach
 • Resurrection
 • For children - part 1
 • For children - part 2

  PDA
 • Palm Pilot
 • Pocket PC
 • P800
 • General
 • Jewish Women
 • Holiday guides
 • About Holidays
 • The Hebrew Alphabet
 • Hebrew/English Calendar
 • Glossary

  613 Commandments
 • 248 Positive
 • 365 Negative

  Books
 • by SIE
 • About
 • Chabad
 • The Baal Shem Tov
 • The Alter Rebbe
 • The Rebbe Maharash
 • The Previous Rebbe
 • The Rebbe
 • Mitzvah Campaign

  Children's Corner
 • Rabbi Riddle
 • Rebbetzin Riddle
 • Tzivos Hashem

 • © Copyright 1988-2004
  All Rights Reserved
  Chassidus.com