B"H
   Home About Us Online Audio Chassidus Via Telephone Reb Yoel Kahn

עניני דיומא
Inyoneh D'Yoma

For more information about these lectures
or to order cassettes of these lectures
please contact

Heichal Menachem
info@chassidus.com


 
The Details Of A King ענין עקרי בר"ה הכתרת המלך, במלך יש שני ענינים של ראש העם ולב העם
Reb Aba Paltiel ר' אבא פלטיאל
ראש השנה
Why We Do Not Bless The Month of Tishrei, The Shabbos Prior To Tishrei שבת שלפני ר"ה ביאור המושג של ערבוב השטן, להדעה שזוהי הסיבה שאין מברכים חודש תשרי
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
The Main Thrust Of Rosh Hashana - 'Coronate Me' - Accepting The Yoke Of Heaven קבלת המלכות, ושהקב"ה מבקש שבני ישראל ימליך אותו
Reb Noson Gurary ר' נתן גורארי'
How Teshuva Fixes The Blemishes איך תשובה עוזר לתקן הפגמים
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
Learn Torah, Chitas, Give Tzedaka, Keren HaShana התעוררות ללימוד שיעורי תורת, חת"ת, ונתינת צדקה, קרן השנה
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
Malchiyos, Zichronos, Shofros התוכן של מלכיות זכרונות ושופרות
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
The Bond Between Yidden And Hashem - On Rosh Hashana And Yom Kippur בר"ה ויו"כ עצם היהודי מתקשר עם כביכול עם עצם ה'
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
The Connection With Channa's Prayer To Rosh Hashana השייכות של קבלת המלכות ובקשת צרכיו בר"ה - הפטורה - תפלת חנה
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
The Deeper Explanation Why We Do Not Blow Shofar On Shabbos-Rosh Hashana ר"ה שחל בשבת ע"פ תורת הבעש"ט ותלמידיו אז אין תוקעין שהענינים נפעלים בלי תקיעות
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
The Essence Of Teshuva - 'Dirshu Hashem BeHimatzo' דרשו ה' בהמצאו וכו' מהות התשובה עפ"י תורת החסידות
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
The Main Thrust Of Rosh Hashana - 'Coronate Me' - Accepting The Yoke Of Heaven א' מעניני עיקרים בר"ה הוא בנין המלכות - תמליכוני עליכם
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
The Connection With Channa's Prayer To Rosh Hashana תפלת חנה ושייכותה לראש השנה
Reb Yossi Jacobson ר' יוסף יצחק יעקבסאהן
The Advantage Of Teshuva During The Aseres Yimei Teshuva And Yom Kippur תשובה עוקר החטא מעיקרו
Reb Nisan Mangel ר' ניסן מאנגעל
יום הכיפורים
The Advantage Of Teshuva During The Aseres Yimei Teshuva And Yom Kippur תוכן ענין התשובה
Reb Noson Gurary ר' נתן גורארי'
Yom Kippur - The Day Itself Atones עיצומו של יוהכ"פ מכפר
Reb Noson Gurary ר' נתן גורארי'
Neila - Ata Hivdalta אתה הבדלת אנוש מראש - מצד אחד מה אנו מה חיינו ומצד שני כי לא אחפץ במות המת כי אם בשובו מדרכו וחי' שבחר באדם לעבדו
Reb Shlomo Kaplan ר' שלמה קפלן
Kol Nidrei - 'We Permit To Pray With The Avaryanim' מצרפים כל ישראל -להתפלל עם העבריינים- תוכן ההתקשרות של ישראל עם הקב"ה
Reb Shmuel Shor ר' שמואל שור
Yom Kippur - Associated with 8 and White השייכות בין יו"כ למספר שמונה, כמה דרגות בשמונה, ענין לבן כשלג וכצמר
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
The Advantage Of Teshuva During The Aseres Yimei Teshuva And Yom Kippur התשובה המיוחדת של עשרת ימי תשובה והמעלה של תשובה ביוה"כ
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
The Bond Between Yidden And Hashem - On Yom Kippur ההתקשרות האמיתית של בני ישראל עם קודשא בריך הוא
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
Yom Kippur - The Day Itself Atones  עיצומו של יום מכפר, מחלוקת רבי ורבנן ביחד אם רק ביחד עם תשובה
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
Kol Nidrei תוכן כל נדרי בהלכה ובחסידות
Reb Yossi Jacobson ר' יוסף יצחק יעקבסאהן
The Connection Between 13 Tishrei And The Hilula Of The Rebbe Maharash יום הילולא אדמו"ר מהר"ש וגם יום הולדתו קשור לתפארת שבתפארת )רק SEC,182(
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
י"ג תשרי
The NaAnumin of The 4 Minim ענין הנענועים לאור תורת החסידות
Reb Avrohom Barouch Pevzner ר' אברהם ברוך פבזנר
סוכות
Whoever Did Not See Simchas Beis HaShoeva, Never Experienced Joy "מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו" - תוכן השמחה שבניסוך המים
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
Succos - 'BaKese LeYom Chageinu' בכסה ליום חגינו' כל הענינים של ר"ה ויהכ"פ מתגלים בסוכות'
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
Why The Torah Concludes With The Breaking of The Luchos סיום התורה )ספרי, ורש"י( עם שבירת הלוחות - היפך הכלל דמסיימים בדבר טוב
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
The Unity On Shmini Atzeres and Simchas Torah שמיני עצרת, שמחת תורה, וזאת הברכה בשלשתם מודגש האחדות שבישראל
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
Why We Read Parshas Parah Before Parshas HaChodesh קוראים פ' פרה קודם פ' החודש "שהוא טהרתן של כל ישראל
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
פרשת פרה
The Connection Between Parshas Parah to Our Times נצחיות מצות פרה אדומה ושייכותה בזמן הזה
Reb Michoel Golomb ר' מיכאל גאלאמב
Parshas Hachoidesh - The Month of Nisan Is The Head - Inspiration of All Other Months החודש הזה ראש חדשים, ראשון לחודשי השנה להכניס הכוח של ניסן בלי גבול לכל חודשי השנה בתוך הגבול
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
שבת החודש
Parshas Hachoidesh - The Torah Should Have Begun by 'HaChodesh Hazeh Lochem' רש"י לא היה צריך להתחיל. שפנימית בריאת העולם גם ניסי
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
Parshas Hachoidesh - Nisan vs. Tishrei ענינו של חודש ניסן - ההבדל בין ניסן לתשרי בין אתערותא דלעילא ואתערותא לתתא
Reb Yossi Paltiel ר' יוסף יצחק פלטיאל
Shabbos Hagadol ביאור גודל מעלת הנס של שבת הגדול, למכה מצרים בבכוריהם - גילוי דלעתיד לבא במצרים - אתהפכא
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
שבת הגדול
Shabbos Hagadol ביאור גודל מעלת הנס של שבת הגדול, למכה מצרים בבכוריהם - גילוי דלעתיד לבא במצרים - אתהפכא
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
Yud Alef Nisan יום שנאמר לישראל לעסוק בפועל במצות לצאת ממצרים, עבודת בעל יום הולדת יא ניסן
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
י"א ניסן
Yetziyas Mitzrayim - In All Levels, Including In Kedusha ג' דרגות ברוחניות ביציאת מצרים
Reb Chaim Shalom Deutch ר' חיים שלום דייטש
פסח
Why When Moshiach Comes We Will Still Mention 'Yetziyas Mitzrayim' זכירת הנס דיציאת מצרים לע"ל בזמן שכל כולו ניסים - מעלת עבודה דאתכפיא
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
The Avoda of Yetziyas Mitzrayim Every Day התוכן של יציאת מצרים היא בכל יום ויום
Reb Noson Gurary ר' נתן גורארי'
Yetziyas Mitzrayim - In All Levels, Including In Kedusha יציאת מצרים - שהאמונה יצאה לחירות אמונה אמיתית וע"י המצה
Reb Noson Gurary ר' נתן גורארי'
The Names, Chag HaMatzos, Chag HaPesach, and Zman Cheiruseinu משמעותם של ג' שמות החג: חג המצות, זמן חירותינו וחג הפסח
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
To Feel The Freedom and Preciousness of Torah And Mitzvos יציאת מצרים כל יום ע"י עשיית תומ"צ - אבל להרגיש החירות ע"י הרגשת היוקר של תורה ומצוות מעל צרכיו הפרטיים
Reb Shlomo Kaplan ר' שלמה קפלן
Yetziyas Mitzrayim - In Every Situation הדרך לחירות מטירדות פנימיים
Reb Shlomo Kaplan ר' שלמה קפלן
Through Serving Hashem, We Become A Partner In Creation אדם לעמל יולד - כל ענין טוב מגיע רק עם עבודה - שותף למעשה בראשית
Reb Shmuel Shor ר' שמואל שור
Why By Yetziyas Mitzrayim, The Rasha Would not have been redeemed, vs. The Future Redemption, He Would be Redeemed ההבדל שבין גאולת מצרים שרשע אילו היה שם לא היה נגאל משא"כ בגאולה העתידה שכולם יגאלו
Reb Shmuel Shor ר' שמואל שור
BeNei Chorin ביאור כללי בענין של יצי"מ שיהודי נעשה בן חורין ע"י שקשור עם ה'
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
If He Would not have removed us ... We Would Still Be Slaves אילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
Relevance of 'At first we were Idol worshipers ... and Now He brought us close to his Avoda בכל דור ודור... כאילו יצא ממצרים. שבכל יום מתחילה עוע"ז ובכל יום יוצאים ממצרים וקרבנו המקום לעבודתו
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
The 3 Matzos, and 4 Cups of Wine ענין מספר ג' בהמצות וד' בהכוסות
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
The Names, Chag HaMatzos, Chag HaPesach, and Zman Cheiruseinu ביאור ג' השמות שבו נקרא החג - מצות,פסח,חרותינו - כל מצות החג באופן של חירות וכן בכל פרט בעבודת האדם באופן של חירות
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
The Question of The Chochom ... And 'It Is As If I Am 70 Years Old' ביאורים על כמה ענינים בההגדה, חכם מהו אומר - ראב"ע הרי אני כבן שבעים שנה - עשר מכות היו כלולים מ,40,50 - חמץ שחמור כ"כ מצוה בשבועות
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
The Simanim, Kadesh, Urchatz, Yachatz ביאורים על כמה ענינים בההגדה, הסדר קדש ורחץ - ביאור בהפיסקא הא לחמא עניא - יחץ - הרשע - שאלת החכם
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
Why The Narrative of Yetziyas Mitzrayim Is In The Form of Questions סיפור יציאת מצרים בדרך שאילה, שאילת החכם
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
Matza - Bread of Trust - Part 1 ביאור ענין "מיכלא דמהימנותא" בקבלה ובחסידות
Reb Yossi Jacobson ר' יוסף יצחק יעקבסאהן
Matza - Bread of Trust - Part 2 ביאור ענין "מיכלא דמהימנותא" בקבלה ובחסידות
Reb Yossi Jacobson ר' יוסף יצחק יעקבסאהן
Matza - Bread of Trust - Part 3 ביאור ענין "מיכלא דמהימנותא" בקבלה ובחסידות
Reb Yossi Jacobson ר' יוסף יצחק יעקבסאהן
The Roles Of Moshe And Aharon by Yetzias Mitzrayim תפקידם של שני המנהיגים משה ואהרן בגאולת ישראל
Reb Yossi Jacobson ר' יוסף יצחק יעקבסאהן
If He Would Have Split The Sea ... But Would Not have Taken Us Through' ביאור בהגדה אלו קרע לנו היום.. בחרבה
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
שביעי של פסח

אחרון של פסח
Spliting The Sea - In All Levels, Including In Kedusha קרי"ס בעבודת האדם
Reb Noson Gurary ר' נתן גורארי'
On Achron Shel Pesach, There Is A Revelation of Moshiach, And The Connection To The Haftorah אודות הפטורת אחש"פ וקשר ענין של משיח בקשר לאחרון של פסח, ושאוכלים סעודת משיח ,קריעת ים סוף לי"ב גזרים ולע"ל יבקע הנהר לז' נחלים
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
Significance of The See becoming Dried Out, And Why When Moshiach Comes it says 2 times Zeh כימי צאתך מאר"מ אראנו נפלאות בקי"ס פ"א זה לע"ל פעמיים זה, הפך ים ליבשה שעלמא דאתכסיא אתגליא, לגלות הכוונה האמיתית של גלות
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
Spliting The Sea אילו קרע לנו את הים ולא העבירנו לתוכו בחרבה, שבתוך הגשמי זאל זיך אנהערן אלקות שתכלית הגשמי לשמש את קוני
Reb Yossi Jacobson ר' יוסף יצחק יעקבסאהן
Spliting The Sea - In All Levels, Including In Kedusha קרי"ס בעולמות אבי"ע ובעבודת האדם
Reb Zalman Gopin ר' זלמן גופין
Sefiras HaOmer - The Purification of The Animal Soul ספירת העומר, ענינה בעבודת האדם וכו' בירור נפש הבהמית
Reb Michoel Golomb ר' מיכאל גאלאמב
ספירת העומר
'Mah Shepogamti BeSfira' "מה שפגמתי בספירה..."
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
Quote From The Tzemach Tzedek - Elul Is A Composite word of Lo [With A Vav] and Lo [With An Alef] ביאור על ביאור של הצ"צ שאלול מורכב משתי תיבות "לו" "לא" כנגד חשבון על העבר, וקבלה על להבא
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
אלול
Elul - The Revelation of The 13 Attributes of Mercy אלול ענין התגלות י"ג מדות הרחמים בחודש אלול עפ"י המשל הידוע ממלך בשדה
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
The Tochen Of Elul  אוירה של אלול בליובאוויטש, עבודה של אלול גם עם סיוע מלמעלה
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
The Acronym Of Elul 'Ina Leyodo VeSamti Loch' אלול ר"ת "אנה לידו ושמתי לך" המרמז שחודש אלול הוא עיר מקלט בזמן
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
Elul - The Revelation of The 13 Attributes of Mercy אלול - הארת י"ג מדות הרחמים ע"פ תורת הבעש"ט ותלמידיו - ליל שישי אור לה' אלול תש"ס
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
The Various Acronyms Of Elul ביאור ארבע ר"ת באלול - תורה עבודה גמ"ח תשובה
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
18 Elul ח"י אלול - שני ענינים בח"י אלול א( שמביא חיות באלול ב( שמביא חיות בהעבודה דאני לדודי ודודי לי
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
ח"י אלול
18 Elul לקו"ש ח"כ י"ט כסלו א
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
18 Elul ח"י אלול - תוכן היום ונחיצות לימוד החסידות - מוצש"ק ח"י אלול תשנ"ז
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן

© Copyright 1988-2022 • All Rights Reserved • Chassidus.com